Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö


 • Kvalitets- och miljöpolicy 

  PROSAB Transport AB utför våra tjänster och levererar våra produkter med minst den kvalitet som kunden efterfrågar. Vi ska erbjuda och utveckla transporttjänster med hänsyn tagen till den miljöpåverkan som uppstår i samband med denna verksamhet. Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden, medarbetarna, trafiksäkerheten och miljön i centrum.

  Detta gör vi genom att:

  •skapa goda relationer med kunderna

  •leverera produkter och tjänster i rätt tid, plats och skick

  •ständigt förbättra verksamheten ur miljö- och kvalitetssynpunkt med ambitionen att möta våra kunders behov

  •minska miljöeffekterna från vår verksamhet och förebygga föroreningar så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart och att totalt sett iaktta en god resurshushållning i verksamheten

  •byta ut fordonen före 6 år , nyaste euro klass och elbilar och tanka miljö bränsle typ HVO100 el liknande

  •miljölagstiftningens krav utgör nedre gräns för vårt miljöarbete och vi följer även i tillämpbara delar övriga för verksamheten gällande regler samt våra kunders och medarbetares krav

  •medarbetarna ska vara kunniga och motiverade för sina arbetsuppgifter och därmed aktivt bidra till hög kvalitet och ett bra miljöarbete

  •uppnå och revidera de ställda målen inom ramen för företagets ledningssystem

  •medarbetare, kunder, leverantörer och entreprenörer har kunskap om och känner delaktighet i miljö- och kvalitetsarbetet

  •policyn är tillgänglig för allmänheten

 • Arbetsmiljöpolicy


  PROSAB Transport AB vision är att vara en attraktiv partner på arbetsmarknaden och i affärslivet genom att skapa en arbetsmiljö som främjar varje medarbetares hälsa och där ingen ska skadas på arbetet.


  Detta gör vi genom att:

  •Anpassa arbetsförhållandena, så långt det är möjligt och rimligt, till varje medarbetares förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetsmiljölagstiftningen betraktas som en nedersta gräns för vilka krav vi ska uppfylla.


  •Ständigt förbättra arbetsmiljön och främja god hälsa hos varje medarbetare och därmed skapa stimulans och trivsel. Detta förebygger arbetsskador och arbetssjukdomar och minskar arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Åtgärder som förbättrar arbetsmiljöprestanda ger positiva effekter både för den enskilda och för företaget.


  •Våra chefer och ledare ska ha ett gott ledarskap och samarbete som grund för en arbetsmiljö som är säker, trivsam och utvecklande. Uppgiften att se till att arbetsmiljön är hälsofrämjande och säker kan vid behov delegeras från vd till chefer och arbetsledare under beaktande av de förutsättningar som gäller för en delegering.


  •Medarbetaren ska vara kunnig och motiverad för sina arbetsuppgifter och därmed aktivt bidra till en god arbetsmiljö. Det är varje medarbetares ansvar att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan att också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker som kan utgöra ett hot mot en god arbetsmiljö. Medarbetaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.


  •Arbetsmiljöpolicyn finns tillgänglig för allmänheten, kunder, leverantörer och entreprenörer så att dessa kan få kunskap om vårt arbetsmiljöarbete.


  När otympligt gods som är svårt att greppa hanteras, bör viktgränsen för lyft minskas till max 15 kg.
  Skjuta och dra gods är en stor del av vardagen för chaufförer. Detta är ofta ett tungt arbete där det finns goda skäl till användning av tekniska hjälpmedel. 
  Exempel på hjälpmedel är:

  • pirror, kärror,
  • trappklättrare, gärna eldrivna,
  • pallyftare, el-pallyftare,
  • el-lyftvagnar och
  • truckar.

 • Avvikelsehantering


  PROSAB Transport AB process för avvikelsehantering se ut:


  •Uppmärksamma berörda medarbetare om upptäckten

  •Korrigera felet eller be en chef ta beslut om åtgärd

  •Rapportera incidenten och problemet som uppstått på en avvikelserapport

  •Utred avvikelsen och fastställ grundorsaken

  •Ta fram förebyggande åtgärd för att undvika att felet upprepas

  •Informera berörda medarbetare om åtgärderna

  •Följa upp avvikelsen, kontrollera att åtgärderna har varit tillräckliga och att de förebyggande åtgärderna löst problemet

  •För statistik över avvikelser

  •Dokumentera

 • Avvikelserapport


  Ansvarig:

  Avdelning/Område:
  Datum:
  Underskrift:
  Datum:
  Noterat av:
  Beskrivning av avvikelse:
  Övriga upplysniningar om avvikelse:
  Ev. åtgärdsförslag:
  Åtgärdat datum (ifylles av ansvarig)
  Underskrift ansvarig:

 •  

   

 •